Adatkezelési szabályzat

I. Adatkezelő
RENADEV STUDIO Kft. (Cg. 09-09-034240., székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Kovács
Gyula utca 18., adószám: 32045763-1-09, e-mail: renadevstudio@gmail.com)


II. Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok kezelésének alapelvei:
a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
az adatkezelést („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint
g) szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való
megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).


III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, célja és jogalapja
A kezelt adatok köre:

 • a weboldalon küldött üzenetek esetében a küldő e-mail címe, e-mail-ben önként
  megadott adatai
 • mentorálási szolgáltatás esetében az ügyfél által átadott valamennyi adat

IV. önkéntesen átadott személyes adatok

Az adatkezelés célja:

 • tartalomszolgáltatás, kapcsolattartás, mentorálási szolgáltatás
 • pozitív életszemlélet, lassú életmód (slow életmód), tápláló ételek témában tartalom
  megosztása
 • hírlevelek küldése
  Az adatkezelés időtartama: mentori praxisa végéig, de legalább 5 évig.
  Az adatkezelés jogalapja: a látogató, illetve az ügyfél önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

V. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintett kérheti:
a személyes adataihoz való hozzáférést,
a személyes adatainak helyesbítését, valamint
a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének
korlátozását, adatainak hordozását.

Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
Érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, és köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1)
bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
  személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés
automatizált módon történik.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díj felszámítása nélkül
biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlansága vagy túlzó jellegének bizonyítása az
adatkezelőt terheli.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


VI. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni postai levélben vagy e-mailen
keresztül.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Weboldal: http://www.naih.hu


E-mail / Levelezési cím
ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: https://www.naih.hu/kozerdeku-adatok 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.